Бібліоґрафія КТФ

 1. Fabian O. Matematyka dla szkół średnich, napisana wedle systemu i ze współudziałem Wawrzyńca Żmurki: I.A. Geometrya na klasy niższe. Zeszyt I, na 1-szą i 2-gą klasę.— Lwów: Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 1876.— IV, 104 s.
 2. Fabian O. Lehrbuch der Mathematik, bearbeitet nach dem Lehrsisteme und unter Mitwirkung des Universitätsprofessors Lorenz Żmurko: I.A. Geometrie für die unteren Klassen. I. Heft, für die 1ste und 2te Klasse.— Lemberg: Verlag von Seyfarth und Czajkowski, 1876.— IV, 90 S.
 3. Fabian O. Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej.— Lwów: nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, 1886.— 240 s.
 4. Teorya kinetyczna gazów / według wykładow prof. Dr Smoluchowskiego.— Lwów: wydali: L. Hołubowicz i W. Biliński; Stenografował: Jabloński P., 1908.— 213 l.
 5. Elektryczność i magnetyzm: wykłady uniwersyteckie / przejrzane przez Prof. D-ra M. Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem "Kółka matem.-fizycznego", 1910.— 416 s.
 6. Teorya Maxwell'a i teorya elektronów/ według wykładów Prof. Dra Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem Kółka matemat.-fizycznego, 1910.— 245 s.
 7. Termodynamika / Podług wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym 1910/11.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, 1911.— 293 s.
 8. Mechanika: wykłady uniwersyteckie / według wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim roku akd. 1911/12.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, [1911/12].— 358, III s. + Tytul nenumerowany (+2 nlb.).
 9. Witkowski A., Zakrzewski K. Zarys Fizyki.— Lwów: Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1916.— XII, 474 s., 1 tabl.
 10. Loria S. Względność i grawitacya: teorya A. Einsteina.— Lwów: Nakł. H. Altenberga, 1921.— [6], 93 s.
 11. Loria S. Eter i materja : Wykład wygloszony podczas inaguracji roku akademickiego 1920/21 w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dnia 1. marca 1921.— we Lwowie: Nakładem. H. Altenberga, 1921.— 15 s.
 12. Loria S. Względność i grawitacja. Teorja A. Einsteina: Wydanie drugie w nowem opracowaniu znacznie rozszerzone.— we Lwowie: Księgarnia Nakładowa H. Altenberga, 1922.— VIII, 159 s.
 13. Szczeniowski S., Ziemiecki S. Promieniowanie i materja: Idee i fakty fizyki nowoczesnej.— Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1932.— VIII, 261, [2] s.
 14. Infeld L. Nowe drogi nauki. Kwanty i materja.— Warszawa: Nakł. "Mathesis Polskiej", 1933.— X, 284 s. + wklejka.
 15. Infeld L. The world in modern science. Matter and quanta/ translated by Louis Infield; with an introduction by Albert Einstein.— New York: G. P. Putnam's Sons, 1934.— 287 p. [US edition]; London: V. Gollancz, Ltd., 1934 [* British edition].
 16. Haas A. Zasady fizyki. Światło, elektryczność, ciepło, materja / Przełożył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trazaska, Evert i Michalski S. A., [1935].— VI, 309 s.
 17. Infeld L. Stof, straling en atomen: het wereldbeeld in de moderne natuurwetenschappen/ met een voorwoord van Albert Einstein; nederlandse vertaling van M. C. Geerling.— Amsterdam: N.V.D.B. Centen's Uitgevers-Mij., 1935.— VIII, 288 S. [The Dutch translation of "The world in modern science"].
 18. 科學在今日/ 茵菲爾原著; 秦仲實譯.— 上海: 開明書店, 民國24[1935].— 207頁;
  [Kē xué zài jīn rì / Yīn fēi ěr (L. Infeld); translated by Qín Zhòng Shí. — Shànghǎi: Kāi míng shū diàn, 1935.— 207 p.; the Chinese translation of "The world in modern science"] .
 19. 物質與量子/ 茵菲爾原著; 何育杰譯.— 上海: 商務印書館, 1936.— 233頁;
  [Wù zhí yǔ li&ang zǐ/ Yīn fēi ěr (L. Infeld); translated by Hé Yù Jié. — Shànghǎi: Shāng wù yìn shū guǎn, 1936.— 233 p. (in some sources, two parts: pp. 1-133 and 135-260); the Chinese translation of "The world in modern science"] .
 20. Jeans J. Horyzonty nowej nauki / Z drugiego wydania oryginału przełożył i przedmową zaopatrzył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Nakładem "Mathesis Polskiej", 1937.— [8], 281 s.
 21. Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки/ Переклад з англійського видання 1934 року під редакцією проф. А. В. Желеховського.— Харків: Державне науково-технічне видавництво України, 1937.— 208 с. [The Ukrainian translation of "The world in modern science"].
 22. 物質の神秘/ インフエルト著; 石橋栄訳.— 東京: 創元社, 1940.— 282頁;
  [Busshitsu no shinpi/ Infueruto (L. Infeld); translated by Ishibashi Sakae. — Tōkyō: Sōgen sha, 1940.— 282 p.; the Japanese translation of "The world in modern science"].
 23. Глауберман А. Ю., Сеньків М. Т. Лекції з теоретичної механіки: (На правах рукопису. Ротопр. видання)/ Каф. теорет. фізики Львів. ун-ту.— Львів, 1957.— титул, 2 ненум., 234 с.
 24. Астапович И. С., Каплан С. А. ?? Визуальные наблюдения искусственных спутников Земли.— Москва: Гостехиздат, 1957.— 83 с.
 25. Каплан С. А. Как увидеть, услышать и сфотографировать искусственные спутники Земли.— Москва: Физматгиз, 1958.— 78 с.
 26. Каплан С. А. Межзвездная газодинамика.— Москва: Физматгиз, 1958.— 194 с.
 27. Баум Ф. А., Каплан С. А., Станюкович К. П. Введение в космическую газодинамику.— Москва: Физматгиз, 1958.— 424 с.
 28. 阿斯塔包维契,И.С.卡布兰,С.А. 人造地球卫星的目视观测.— 北京: 科学出版社, 1959.— 73页.
 29. Kaplan S. A. Jak vidět, slyšet a fotografovat umělé družice Země.— Praha: SNTL, 1959.— 89 s.
 30. Глауберман А. Ю., Сеньків М. Т. Лекції з теоретичної фізики. Теоретична механіка: (На правах рукопису. Ротопр. видання)— [2-е видання]/ Каф. теорет. фізики Львів. ун-ту.— Львів, 1960.— 220 с. + 5 л.
 31. Каплан С. А. Новые данные о космическом пространстве.— Киев: [б. и.], 1960.— 37 с. ?? 40 .
 32. Каплан С. А. Физика звезд.— Москва: Физматгиз, 1961.— 151 с.
 33. Гайда Р. П. Атомна фізика: Підручник для студентів фіз. спец. ун-тів.— Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1965.— 356 с.
 34. Гайда Р. П. Вступ до теоретичної фізики: Учбовий посібник для студентів IV-V курсів механіко-математичного факультету університету.— Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1970.— 72 с.
 35. Кобилянський В. Б. Статистична фізика.— Київ: Вища школа, 1972.— 244 с.
 36. Гайда Р. П., Калиняк Б. Н. ?? Методические материали и упражнения по теоретической механике ?? для самостійних робіт та самоконтролю студентів фізичного факультету.— Львов: Львов. ун-т, 1976.— 32 с.
 37. Дидух Л. Д., Прядко Л. Ф., Стасюк И. В. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах.— Львов: Вища школа, 1978.— 120 с.
 38. Сеньків М. Т. Векторний і тензорний аналіз: Навчальний посібник.— Львів: ЛДУ, 1983.— 87 с.
 39. Кобилянский В. Б. Методичні вказівки до розв'язування задач з термодинаміки (метод характеристичних функцій) для студентів фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1985.— 20 с.
 40. Вакарчук І. О. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Квантова теорія переносу випромінювання в зоряних атмосферах" для студентів IV-V курсів фізичного факультету.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1985.— 36 с.
 41. Вакарчук І. О. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Квантова статистична фізикадля студентів IV курсу фізичного факультету.— Львів, 1989.— 16 с.
 42. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Теорія груп і використання їх у фізиці: Точкові групи і їх представлення".— Львів: ЛДУ, 1989.— 20 с.
 43. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Теорія груп і використання їх у фізиці: Просторові групи і їх представлення".— Львів: ЛДУ, 1989.— 20 с.
 44. Тальянський І. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теорії твердого тіла для студентів фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1989.— 28 с.
 45. Дутчак Я. Й., Якібчук П. М. Молекулярна фізика: Навч. посібник для ун-тів і педвузів.— Київ: НКМ ВО, 1991.— 348 с.
 46. Сеньків М. Т. Векторний і тензорний аналіз: Текст лекцій.— Львів: Ред.-вид. відділ Львівю ун-ту, 1991.— 148 с.
 47. Вакарчук І. О. Лекції з загальної теорії відносності.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1991.— 91 с.
 48. Блажиєвський Л. Ф. Операторні методи квантової теорії: Текст лекцій.— Львів: ЛДУ, 1993.— 64 с.
 49. Бородчук А. В., Кулій Т. В. Задачі фізичної олімпіади школярів Львівщини 1993 року.— Львів: ЛДУ, 1993.— ?? с.
 50. Іванків Л. І., Семак С. С. та ін. ?? Тестові завдання з фізики для вступників у Львівський державний університет.— Львів: ЛДУ, 1993.— ?? с.
 51. Ткачук В. М. Суперсиметрія в квантовій механіці: Текст лекцій.— Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1994.— 66 с.
 52. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 1. Теорія функцій комплексної змінної. Узагальнені функції: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1995.— 70 с.
 53. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 2. Рівняння математичної фізики. Операційне числення. Варіаційне числення: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1996.— 67 с.
 54. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М. Збірник задач з квантової механіки.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.— 32 с. .
 55. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецдисц. "Симетрія у фізиці" для студентів III курсу фізичного факультету: 3. Застосування теорії груп в теорії малих коливань ідеальних кристалів та полекул. Класифікація коливного спектру.— Львів: ЛДУ, 1997.— 14 с.
 56. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецдисц. "Симетрія у фізиці" для студентів III курсу фізичного факультету: 4. Застосування теорії груп в теорії малих коливань ідеальних кристалів та полекул. Розрахунок частот і векторів поляризації.— Львів: ЛДУ, 1997.— 17 с.
 57. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник.— Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1998.— 616 с.: 73 іл.
 58. Вакарчук І. О., Кнігініцький О. В., Попель О. М., Кулій Т. В. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1998.— 36 с.
 59. Вакарчук І. О. Вступ до проблеми багатьох тіл: Посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.— 220 с.: 12 іл.
 60. Держко О., Мигаль В. Вибрані питання теорії неоднорідних класичних плинів.— Львів: ЛДУ, 1999.— 107 с.
 61. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 3. Спеціальні функції: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1999.— 80 с.
 62. Мигаль В. М. Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв'язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1999.— 32 с.
 63. де Мелло Е. Молитва жаби : оповідки для медитації / пер. з англ. Т. Яворський.— Львів: Свічадо, 1999.— Т. 1.— 204 с.
 64. Піх С. С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із курсу "Методи математичної фізики".— Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.— Ч. 1: Теорія функції комплексної змінної.— 60 с.
 65. Піх С. С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із курсу "Методи математичної фізики".— Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.— Ч. 2: Рівняння математичної фізики.— 66 с.
 66. Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів: Підручник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.— 359 с.: 20 іл.
 67. Вакарчук І. О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка.— Львів: Місіонер, 2002.— 120 с.
 68. Фрейн М. Копенгаґен / Перекл. з англ. О. А. Ровенчак і А. А. Ровенчака; за ред. І. О. Вакарчука та М. О. Зубрицької.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 176 с., [1] л. схема.
 69. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 2-ге вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 784 с.: 76 іл.
 70. Order, Disorder and Criticality: Advanced Problems of Phase Transition Theory/ Ed. by Yu. Holovatch.— New Jersey; London; Singapore; Shanghai; Hong Kong; Taipei; Bangalore: World Scientific, 2004.— xiv, 287 p.
 71. Піх С. С., Ровенчак А. А., Криницький Ю. С. 1001 задача з математичної фізики.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 328 с.
 72. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 3-тє вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— 848 с.: 78 іл.
 73. Ровенчак А., Ґлейві Дж. Африканські системи письма нового часу: Реґіон Суб-Сахари.— Нью Гейвен; Львів; Абіджан: Athinkra, 2009.— 112 с.
 74. Методи математичної фізики: Підручник/ С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 404 с.
 75. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки: Підручник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 144 с.
 76. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 68 с.
 77. Rovenchak A., Glavy J. M. African writing systems of the modern age: the Sub-Saharan region: First English Edition (revised and expanded from the original Ukrainian edition).— New Haven; Buena Park; New Rochelle; London; Lviv; Abidjan: Athinkra LLC, 2011,.— 136 p.
 78. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 4-те вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.— 872 с.: 78 іл.
 79. Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013) : довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Миколайчук, О. Попель].— Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.— 586 с.
 80. Ровенчак А. А. Фізика бозе-систем: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.— 128 с.
 81. Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький, В. М. Мигаль, В. С. Пастухов, Р. О. Притула, А. А. Ровенчак, М. М. Самар; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.— 112 с.
 82. Frequency Dictionary Ukrainian = Частотний словник української мови/ Ed. by Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir; in collaboration with Solomija Buk, Andrij Rovenchak and Dirk Goldhahn.— Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016.— X, 115 p.
 83. Гнатенко Х. П. Фізичні проблеми у некомутативному просторі.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.— 128 с.
 84. Sobko B. Applicability studies of SASE FEL pulse shape retrieval algorithm.— European XFEL, Hamburg, Germany, 2017.— Available from: <http://www.desy.de/f/students/2017/reports/BohdanaSobko.pdf>.
 85. Крохмальський Т. Є. Вступ до квантових обчислень: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.— 204 с.
 86. Ровенчак А. А. Екзотичні статистики: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.— 144 с.
 87. Ровенчак А. А. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах: монографія.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.— 316 с.
 88. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. The Soccer-ball problem in quantum space.—: ACC Gdansk, 2020.— 95 p.; TASK Quarterly 23(4), 361-450 (2019); DOI:10.17466/tq2019/23.4/a.
 89. Grygorchak I., Calus D., Hryhorchak O., Micov M., Ivashchyshyn F., Chabecki P. Application of Quantum Wave Impedance for Nanoscale Ploblems in 1D Systems.— Czestochowa: Instytut Nukowo-Wydawniczy «Spatium», 2020.— 170 p.
 90. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Фізичні системи у квантованому просторі: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— 130 с.
 91. Кузьмак А. Р. Деякі задачі теоретичної механіки: теорія і практика: Методичні вказівки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.— 72 с.
 92. Gbetnkom S. C. ꛞ꛰ ꛤ꛰ ꛜꛄ꛰ꛜꛄ꛰ꛄ꛰ꛑ ꛅꚧꚳ꛰ ꚳ꛰ꛤꚩꚤꚳ꛰ = Lo’ tu lu lulure pon ntien = Des ombres resilientes = From the resilient shadows / edited by Charles L. Riley and Andrij Rovenchak.— New Haven: Athinkra; Kasahorow, 2022.— 52 p.
 93. Григорчак О. І., Самар М. І. Основи векторного і тензорного аналізу в задачах і прикладах: Методичні вказівки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.— 72 с.