Автор: Loria:

  1. Loria S. Względność i grawitacya: teorya A. Einsteina.— Lwów: Nakł. H. Altenberga, 1921.— [6], 93 s.
  2. Loria S. Eter i materja : Wykład wygloszony podczas inaguracji roku akademickiego 1920/21 w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dnia 1. marca 1921.— we Lwowie: Nakładem. H. Altenberga, 1921.— 15 s.
  3. Loria S. Względność i grawitacja. Teorja A. Einsteina: Wydanie drugie w nowem opracowaniu znacznie rozszerzone.— we Lwowie: Księgarnia Nakładowa H. Altenberga, 1922.— VIII, 159 s.
  4. Loria S. Kwantowa teorja seryj widmowych, cz. I. i II. // Roczniki Chemji: Organ Polskiego Towarzystwa Chemicznego.— 1922.— T. II.— S. 44-47.
  5. Loria S. Indirectly excited fluorescence spectra // Phys. Rev.— 1925.— Vol. 26, No. 5.— P. 573-584.
  6. ?? Loria S. The metastable 2p3-state of mercury atoms // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.— 1925.— Vol. 11, No. 11.— P. 673-679.
  7. Loria S. Zur Frage nach der Abhängigkeit der sensibilisierten Fluoreszenz vom Zusatz der Gase // Zs. Phys.— 1926.— Bd. 38, No. 9-10.— S. 672-674.
  8. ?? Loria S. Alchemja średniowieczna w świetle fizyki dzisiejszej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1929.— Rocznik LIV, Zeszyt 1.— S. 104-118.
  9. ?? Loria S. Znaczenie prac Marji Skłodowskiej-Curie dla rozwoju fizyki i chemji // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1930.— Rocznik LV, Zeszyt 1.— S. 1-9.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.