: Smoluchowski:

 1. Smoluchowski M. O atmosferze Ziemi i planet // Księga pamiątkowa wydana przez Uniwersytet lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.— Lwów, 1900.— 28 s.
 2. Smoluchowski M. O wynikach nowszych badań nad promieniowaniem // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1900.— Rocznik XXV.— S. 74-87.
 3. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] M. P. Rudzki: O kształcie fali sprężystej w pokładach ziemskich. (Rozpr. Akad. Um. w Krakowie tom XXXIX.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1900.— Rocznik XXV.— S. 671-672.
 4. v. Smoluchowski M. Über die Atmosphäre der Erde und der Planeten // Phys. Zs.— 1901.— 2. Jahrgang, Nr. 20.— S. 307-313.
 5. Smoluchowski M. O nowszych postępach na polu teoryj kinetycznych materyi // Prace matematyczno-fizyczne.— 1901.— T. XXII.— S. 112-135.
 6. Smoluchowski M. Kongres międzynarodowy fizyków, odbyty w Paryżu od d. 6-12 sierpnia 1900 r. // Wiadomości matematyczne.— 1901.— T. V, Zeszyt 1-2-3 .— S. 80-89.
 7. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] J. Zawidzki. Ueber die Dampfdrucke binärer Flüssigkeitgemische. (Inaugural Dissertation, Leipzig, 1900) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1901.— Rocznik XXVI.— S. 48.
 8. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] L. Silberstein. Symbolische Integrale der elektromagnetischen Gleichungen, aus dem Anfangszustand des Feldes abgeleitet, nebst Andeutungen zu einer allgemeinen Theorie physikalischer Operatoren. (Annalin d. Physik 6 p. 373 (2902) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1901.— Rocznik XXVI.— S. 565.
  (must read: Annalen… 1902).
 9. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Alfred Denizot. Ueber ein Pendelproblem von Euler. (Verhandl. Deutsch. Phys. Gesellsch. III. p. 213.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 32.
 10. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Władysław Natanson: 1. Pogląd na rodzaje zjawisk […] 7. O podwójnem załamaniu… // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 240-243.
 11. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] C. Zakrzewski: O oscylacyi krążka w płynie lepkim. (Sur les oscillations d'un disque plongé dans un liquide visqueux). (Odb. Bullet. Acad. Crac. 1902, p. 239) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 243-244.
 12. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Wacław Wolski: O taranie wiertniczym. (Lwów 1902, Drukarnia „Słowa Polskiego“ // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 244.
 13. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i połączonych z niemi objawach cieplnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt II.— S. 71-96; Zeszyt III-IV.— S. 97-109.
 14. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i towarzyszących im objawach cieplnych. (Sur les phénomènes aérodynamiques et les effets thermiques qui les accompagnent) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 143-182.
 15. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i kilku zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt III-IV.— S. 110-127.
 16. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i niektórych zjawisk pokrewnych. (Contribution à la théorie de l'endosmose électrique et de quelques phénomènes corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 182-199.
 17. Smoluchowski-Smolan M. On the principles of aerodynamics and their application, by the method of dynamical similarity, to some special problems // Phil. Mag. Series 6.— 1904.— Vol. 7.— P. 667-681.
 18. Smoluchowski M. O metodzie podobieństwa dynamicznego i jej zastosowaniach w mechanice cieczy i gazów // Prace matematyczno-fizyczne.— 1904.— T. XV.— S. 115-134.
 19. v. Smoluchowski M. Über Unregelmäßigkeiten in der Verteilung von Gasmolekülen und deren Einfluß auf Entropie und Zustandsgleichung // Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage 20. Februar 1904.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1904.— S. 626-641.
 20. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1904.— T. 4A [ogólnego zbioru T. 44A].— S. 144-157 .
 21. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy. (Sur la formation des veines d'efflux dans les liquides) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1904.— P. 371-384.
 22. Smoluchowski M. Sprawozdania z prac polskich na polu fizyki za lata 1901 i 1902 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1904.— Rok XXIX.— S. 528-545.
 23. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Stronhal Č. Mechanika. (670 str. 342 ilustr.) w Praze 1901; Akustika (462 str. 144 ilustr. ) w Praze 1903) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1904.— Rok XXIX.— S. 551-552.
 24. von Smoluchowski M. Zur Theorie der elektrischen Kataphorese und der Oberflächenleitung // Phys. Zs.— 1905.— 6. Jahrgang, Nr. 17.— S. 529-531.
 25. von Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen // Annalen der Physik.— 1906.— Bd. 21, Vierte Folge (der ganzen Reihe 326. Band), Heft 14.— S. 756-780.
 26. Smoluchowski M. O drodze średniej cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 129-139 .
 27. Smoluchowski M. O średniej drodze cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi (Sur le chemin moyen parcouru par les molécules d'un gaz et sur son rapport ayec la théorie de la diffusion) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 202-213.
 28. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchów Browna i roztworów mętnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademji Umiejętności w Krakowie. Ser. III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 257-281 .
 29. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchu Browna i roztworów mętnych. (Essai d'une théorie cinétique du muovement Brownien et des milieux troubles) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 577-602.
 30. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkich, zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 1-16 .
 31. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkiej, a zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych. (Contribution à la théorie du mouvement des liquides visqueux; en particulier des problèmes en deux dimensions) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— 1.— P. 1-16.
 32. Smoluchowski M. Teorya kinetyczna opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 179-198 .
 33. Smoluchowski M. Kinetyczna teorya opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych. (Théorie cinétique de l'opalescence des gaz à l'état critique et de certains phénomenès corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— 10.— P. 1057-1075.
 34. Smoluchowski M. Zarys najnowszych postępów fizyki // Muzeum: czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa (Lwów).— 1907.— Rocznik XXIII, T. I, Zeszyt 1.— S. 43-60; Zeszyt 2.— S. 144-165.
  (w osobnej odbicie Lwów 1907, 39 s.).
 35. Smoluchowski M. [Mowa zagajająca XXXVII. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Tow. przyrodników im. Kopernika] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1907.— Rok XXXII.— S. 255-257.
 36. Smoluchowski M. [Przemówienie imieniem polskiego Towarzystwa przyrodników im Kopernika na I. posiedzeniu ogólnem X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w dniu 22-go lipca 1907 r.] // Lwowski tygodnik lekarski.— 1907.— Nr. 30.— S. 422.
 37. Teorya kinetyczna gazów / według wykładow prof. Dr Smoluchowskiego.— Lwów: wydali: L. Hołubowicz i W. Biliński; Stenografował: Jabloński P., 1908.— 213 l.
 38. v. Smoluchowski M. Molekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungen // Annalen der Physik.— 1908.— Bd. 25, Vierte Folge (der ganzen Reihe 330. Band), Heft 2.— S. 205-226.
 39. Smoluchowski M. Uwagi o kilku zjawiskach drobinowych, związanych z przypadkowemi odchyleniami od stanu najprawdopodobniejszego // Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w sekcyach X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie wydane przez komitet gospodarczy / pod redakcyą Prof. dra W. Sieradzkiego.— Lwów: Nakładem Wydziału gospodarczego X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, 1907/8.— S. 19.
 40. Smoluchowski M. Lord Kelvin [: Wspomnienie pośmiertne] // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. I.— S. 212-228.
 41. Smoluchowski M. [Sprawozd.:] Dr. Władysław Natanson: "Odczyty i Szkice". Warszawa 1908, Wende i Sp. // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. II.— S. 134-136.
 42. Smoluchowski M. Stanisław Kępiński [: Wspomnienie pośmiertne] // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. II.— S. 274-276.
 43. Smoluchowski M. [Sprawozd.:] Dwie książki z dziedziny "filozofji przyrody". H. Poincaré. "Nauka i Hypoteza" (La science et l'hipothese). Przekład M. H. Horwitza, pod redakcją Ludwika Silbersteina. Warszawa 1908, 198 str. H. Poincaré. "Wartość Nauki" (La valeur de la science). Przekład Ludwika Silbersteina. Warszawa 1908, 178 str. // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1.— S. 291-296.
 44. Smoluchowski M. [Mowa zagajająca XXXVII. Walne Zgromadzenie Polskiego Tow. przyrodników im. Kopernika] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1908.— Rok XXXIII.— S. 87-94.
 45. Smoluchowski M. S. Some remarks on the mechanics of overthrusts // Geological Mag. New Ser., Decade V.— 1909.— Vol. VI, 539.— P. 204-205.
 46. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i o związku jego z wytworzeniem się gór fałdowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1909.— T. 9A [ogólnego zbioru T. 49A].— S. 223-226 .
 47. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i jego związku z wytworzeniem się gór fałdowych. – Über ein gewisses Stabilitätsproblem der Elastizitätslehre und dessen Beziehung zur Entstehung von Faltengebirgen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, 6.— P. 3-20.
 48. Smoluchowski M. Doświadczenia nad fałdowaniem się sprężystych płyt pływających. – Versuche über Faltungserscheinungen schwimmender elastischer Platten // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, 9.— P. 727-734.
 49. Smoluchowski M. Kilka uwag o fizycznych podstawach teoryi górotwórczych // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1909.— Rocznik XXXIV, Zeszyt 7-9.— S. 547-579.
 50. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] L. Brunner. — Ewolucya Materyi. Zarys nauki o promieniowaniu. [Str. 140. Kraków, (1909(. Skład u Gebethnera i u Wendego. Cena 3 K] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1909.— Rocznik XXXIV.— S. 1237-1238.
 51. Elektryczność i magnetyzm: wykłady uniwersyteckie / przejrzane przez Prof. D-ra M. Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem "Kółka matem.-fizycznego", 1910.— 416 s.
 52. Teorya Maxwell'a i teorya elektronów/ według wykładów Prof. Dra Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem Kółka matemat.-fizycznego, 1910.— 245 s.
 53. v. Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Transpiration und Diffusion verdünnter Gase // Annalen der Physik.— 1910.— Bd. 33, Vierte Folge (der ganzez Reihe 338. Band), Heft 16.— S. 1559-1570.
 54. Smoluchowski M. Sur la théorie mécanique de l'érosion glaciaire // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1910.— T. 150.— P. 1368-1371.
 55. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 83-95 .
 56. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych. – Sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 129-153.
 57. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 209-214 .
 58. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych. – Contributions to the theory of transpiration, diffusion and thermal conduction in rarefied gases // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 295-312.
 59. Smoluchowski M. Van der Waalsa teorya stanu ciekłego a zjawiska lepkości // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1910.— Rocznik XXXV, Zeszyt 5-6.— S. 543-549.
 60. * Termodynamika / Podług wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym 1910/11.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, 1911.— 293 s.
 61. Mechanika: wykłady uniwersyteckie / według wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim roku akd. 1911/12.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, [1911/12].— 358, III s. + Tytul nenumerowany (+2 nlb.).
 62. Smoluchowski M. S. Some remarks on conduction of heat through rarefied gases // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1911.— Vol. XXI, Sixth Series, No. CXXI.— P. 11-14.
 63. v. Smoluchowski M. Bemerkung zur Theorie des absoluten Manometers von Knudsen // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 34, Vierte Folge (der ganzen Reihe 339. Band), Heft 1.— S. 182-184.
 64. von Smoluchowski M. Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 35, Vierte Folge (der ganzen Reihe 340. Band), Heft 10.— S. 983-1004.
 65. von Smoluchowski M. Über Wärmeleitung pulverförmiger Körper und ein hierauf gegründetes neues Wärme-Isolierungsverfahren // Bericht über den II. internationalen Kältekongress, Wien 1910, 6-12 Oktober.— Wien: Verlag des II. Internat. Kältekongress; Druck von J. Weiner, 1911.— Bd. 2.— S. 166-172.
 66. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul poruszających się w ośrodku lepkim // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1911.— T. 11A [ogólnego zbioru T. 51A].— S. 1-3.
 67. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul, poruszających się w cieczy lepkiej. – Über die Wechselwirkung von Kugeln, die sich in einer zähen Flüssigkeit bewegen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 28-39.
 68. Smoluchowski M. Uwagi teoretyczne o przewodnictwie cieplnem w gazach rozrzedzonych oraz o występujących w nich ciśnieniach. – Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 432-453.
 69. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi opalescencyi w gazach w stanie krytycznym. – Beitrag zur Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 493-502.
 70. Smoluchowski M. Dalsze studya nad przewodnictwem cieplnem ciał sproszkowanych. – Études sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés (Suite) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 548-557.
 71. Smoluchowski M. Ewolucya teoryi atomistycznej // Rocznik Akademji Umiejętności w Krakowie.— 1910-1911.— S. 131-154;
  // Wiadomości Matematyczne.— 1911.— T. XV.— 201-216.
 72. Smoluchowski M. Atomistyka współczesna // Księga Pamiątkowa Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18-22 lipca 1911.— [Kraków]: Nakładem Komitetu gospodarczego, 1911.— S. 129-143.
 73. Smoluchowski M. Wärmeisolierendes Gefäß mit luftleer gemachten Hohlwänden (Dewarsches Gefäß).— Kaiserliches Patentamt. Patentschrift 268490.— Patentiert im Deutschen Reiche vom 2. Februar 1911 ab.
 74. Smoluchowski M. Matière calorifuge pour les récipients Dewar.— République Française. Brevet d'invention 425.542.— Délivré le 7 avril 1911.
 75. Smoluchowski M. Wärmeisolierendes Material für Dewar'sche Gefäße.— Österreichische Patentschrift Nr. 47771.— Ausgegeben am 10. Mai 1911.
 76. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu kinetycznej teoryi roztworów // Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwóchsetnej pięćdziesiątej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza.— Lwów, 1912.— T. II.— 8 s.
 77. von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Phys. Zs.— 1912.— Bd. 13, Nr. 21/22.— S. 1069-1080.
 78. * von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Münster.— Bd. 2, Nr. 1.— S. 83.
 79. Smoluchowski M. S. On opalescence of gases in the critical state // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1912.— Vol. XXIII, Sixth Series, No. CXXXIII.— P. 165-173.
 80. v. Smoluchowski M. S. Ergänzungen zur Stokesschen Formel [Referat über den V. Internationalen Mathematiker-Kongreß in Cambridge] // Phys. Zs.— 1912.— Bd. 13, Nr. 23.— S. 1135.
 81. Smoluchowski M. Wławysław Gosiewski [: Wspomnienie pośmiertne] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1912.— Rocznik XXXVII, Zeszyt 1-3.— S. 205.
 82. Smoluchowski M. Anzahl und Grösse der Moleküle und Atome // Scientia: rivista internazionale di sintesi scientifica.— 1913.— Vol. XIII, Anno VII [B. XIII, Jahr VII].— P. 27-44.
 83. Smoluchowski M. Liczba i wielkość cząsteczek i atomów // Wiadomości Matematyczne.— 1913.— T. XVII, Zeszyt 5-6.— S. 315-329.
 84. Smoluchowski M. S. On the practical applicability of Stokes' law of resistance, and the modifications of it required in certain cases // Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians (Cambridge, 22-28 August 1912).— Cambridge: at the University Press, 1913.— Vol. II. Communications to Sections II-IV.— P. 192-201.
 85. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie // Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.— 1913.— Bd. 22.— S. 61-64.
 86. Smoluchowski M. Dzisiejszy stan teoryi atomistycznej // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1913.— Rocznik XXXVIII, Zeszyt 4-6.— S. 355-373.
 87. Smoluchowski M. August Witkowski [: Wspomnienie pośmiertne] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1913.— Rocznik XXXVIII, Zeszyt 1-3.— S. 305-308.
 88. Smoluchowski M. Mihailecul (1926 m) i Farcaul (1961 m) w zimie // Taternik, organ Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego (Kraków).— 1913.— Rok VII, Nr. 6.— S. 103-107.
 89. V. Smoluchowski M. Elektrische Endosmose und Strömungsströme // Handbuch der Elektrizität und des Magnetismus: In fünf Bänden / bearbeitet von… Prof. Dr. M. v. Smoluchowski…; hrsg. von Prof. Dr. L. Graetz.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosium Barth, [1914]; 1921.— Band II: Stationäre Ströme.— S. 366-428.
 90. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes des Wärmetheorie // Vorträge über die kinetische Theorie der Materie und der Elektrizität, gehalten in Göttingen auf Einladung der Kommission der Wolfskehlstiftung.— Leipzig; Berlin: Bd. G. Teubner, 1914.— S. 87-121.
 91. Smoluchowski M. Kobiety w naukach ścisłych : [Odczyt wygłoszony w Związku Naukowo-Literackim we Lwowie, w r. 1912-ym] // Rok Polski.— 1917.— R. II, Nr. 12.— S. 7-24.


, "" (*), de visu.